logo
Status prawny
Statut

Statut Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
w Kwidzynie


Rozdzia艂 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE


搂1

Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie zwany dalej "O艣rodkiem" dzia艂a w oparciu o Uchwa艂臋 Miejskiej Rady Narodowej w Kwidzynie Nr XIII/70/90.

搂2

O艣rodek dzia艂a na podstawie:
 1. Ustawy o samorz膮dzie gminnym.

 2. Ustawy o pomocy spo艂ecznej.

 3. Niniejszego statutu.

 4. O艣rodek jest jednostk膮 organizacyjn膮 podleg艂膮 Radzie Miejskiej w Kwidzynie.

 5. O艣rodek obejmuje swoj膮 dzia艂alno艣ci膮 teren Miasta Kwidzyn.

 6. Siedzib膮 o艣rodka jest Miasto Kwidzyn.

 7. Nadz贸r nad bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 O艣rodka oraz nad realizacj膮 zada艅 w艂asnych gminy sprawuje Burmistrz Miasta.

 8. Nadz贸r nad realizacj膮 zada艅 zleconych realizowanych przez O艣rodek sprawuje Wydzia艂 Polityki Spo艂ecznej Pomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Gda艅sku.


Rozdzia艂 II
CELE I PRZEDMIOT DZIA艁ANIA


搂3

Celem dzia艂ania o艣rodka jest:
 1. Umo偶liwienie osobom i rodzinom przezwyci臋偶enie trudnych sytuacji 偶yciowych, kt贸rych nie s膮 one w stanie pokona膰, wykorzystuj膮c w艂asne 艣rodki, mo偶liwo艣ci i uprawnienia.

 2. Zaspakajanie niezb臋dnych potrzeb 偶yciowych os贸b i rodzin oraz umo偶liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj膮cych godno艣ci cz艂owieka.

 3. W miar臋 mo偶liwo艣ci doprowadzenie do 偶yciowego usamodzielnienia os贸b i rodzin oraz ich integracji ze 艣rodowiskiem.


搂4

O艣rodek wykonuje zadania w zakresie pomocy spo艂ecznej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami.

Rozdzia艂 III
ORAGANIZACJA i TRYB PRACY O艢RODKA


搂 5

 1. Prac膮 O艣rodka kieruje Kierownik O艣rodka

 2. Kierownika O艣rodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kwidzyna.

 3. Zwierzchnikiem s艂u偶bowym Kierownika jest Burmistrz Miasta Kwidzyna.

 4. Podczas nieobecno艣ci Kierownika, o艣rodkiem kieruje Z-ca Kierownika.


搂6

Szczeg贸艂ow膮 struktur臋 organizacyjn膮 i zakres dzia艂ania O艣rodka okre艣la jego regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika O艣rodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.

搂7

Prawa i obowi膮zki pracownik贸w O艣rodka reguluj膮 przepisy ustawy o pracownikach samorz膮dowych oraz ustawy o pomocy spo艂ecznej.

Rozdzia艂 IV
FINANSOWANIE


搂8

 1. O艣rodek jest jednostk膮 bud偶etow膮 i prowadzi gospodark臋 finansow膮 zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

 2. Zadania w艂asne w zakresie pomocy spo艂ecznej i zadania o charakterze obowi膮zkowym s膮 finansowane ze 艣rodk贸w w艂asnych miasta.

 3. Zadania zlecone ustawowo finansowane s膮 do wysoko艣ci 艣rodk贸w przekazywanych przez Wojewod臋.

 4. O艣rodek posiada odr臋bny rachunek bankowy.


搂9

 1. Podstaw膮 dzia艂alno艣ci jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika o艣rodka.

 2. O艣rodek prowadzi rachunkowo艣膰 oraz sporz膮dza na tej podstawie sprawozdania zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami.


Rozdzia艂 V
POSTANOWIENIA KO艃COWE


搂10

 1. Statut o艣rodkowi nadaje Rada Miejska w Kwidzynie.

 2. Zmiany w statucie mog膮 by膰 dokonywane w trybie w艂a艣ciwym do jego nadania.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1513132