logo

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor chrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000) Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej  w Kwidzynie informuje, i偶 z dniem 01.09.2018 r Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Szefler, z którym mo偶na si臋 kontaktowa膰: telefonicznie 556461626, pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi膮dzka 6, 82-500 Kwidzyn, email: sekretariat@mopskwidzyn.pl oraz na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /6b8qojd051/skrytka.

Wi臋cej »
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szczeg贸艂y w za艂膮czniku:
Na podstawie rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, 偶e:
1. Administratorem zbioru danych, w kt贸rym przetwarzane s膮 dane osobowe jest Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, ul. Grudzi膮dzka 6, 82-500 Kwidzyn. Dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizowania zada艅 wynikaj膮cych z dzia艂alno艣ci O艣rodka.
2. Z Administratorem mo偶na si臋 kontaktowa膰 pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi膮dzka 6, 82-500 Kwidzyn, email: sekretariat@mopskwidzyn.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /6b8qojd051/skrytka ( http://epuap.gov.pl). W celu przes艂ania dokumentu do MOPS nale偶y za艂o偶y膰 konto (za艂o偶enie konta jest bezp艂atne), zalogowa膰 si臋 jako u偶ytkownik w platformie e-puap, przej艣膰 do katalogu us艂ug i wybra膰 urz膮d do kt贸rego chcemy przes艂a膰 dokument, szczeg贸艂y w instrukcji u偶ytkownika.
3. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 kontaktowa膰 pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi膮dzka 6, 82-500 Kwidzyn, email: sekretariat@mopskwidzyn.pl oraz na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /6b8qojd051/skrytka
4. Do zada艅 Administratora nale偶y wykonywanie zada艅 z zakresu:
- ustawy o pomocy spo艂ecznej,
- ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionych do aliment贸w,
- ustawy o ustaleniu i wyp艂acie zasi艂k贸w dla opiekun贸w,
- ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,
- ustawy o wsparciu kobiet w ci膮偶y i rodzin "Za 偶yciem".
- ustawy o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy o systemie o艣wiaty w zakresie organizacji bezp艂atnego przewozu i opieki w czasie
przewozu - uczni贸w niepe艂nosprawnych do plac贸wek o艣wiatowych,
- ustawy Prawo energetyczne, w zakresie ustalania uprawnie艅 do dodatku energetycznego,
- ustawy o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych,
- ustawy o Karcie Du偶ej Rodziny,
- Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej prowadzi Stacj臋 Socjaln膮, kt贸rej g艂贸wnym zadaniem
jest prowadzenie punktu wydawania lek贸w oraz sprz臋tu rehabilitacyjnego.
- Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie prowadzi o艣rodek wsparcia dziennego
pobytu: Dzienny Dom Pobytu "Senior+". Siedziba Domu mie艣ci si臋 przy ul. Warszawskiej 18.
5. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w 艣ci艣le okre艣lonym, minimalnym zakresie niezb臋dnym do osi膮gni臋cia cel贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej. W szczeg贸lnych sytuacjach Administrator mo偶e przekaza膰/powierzy膰 Pani/ Pana dane innym podmiotom (np. s膮dy, policja, administracja skarbowa, instytucje zwi膮zane z obs艂ug膮 szeroko poj臋tych funduszy unijnych, podmioty jak ZUS, PFRON) lub na podstawie um贸w powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego b膮d藕 z wykonawcami realizuj膮cymi zam贸wienia publiczne na podstawie ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych). Podstaw膮 przekazania/powierzenia danych s膮 przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji celu dla jakiego zosta艂y zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), rozporz膮dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materia艂贸w archiwalnych do archiw贸w pa艅stwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz uregulowa艅 wewn臋trznych MOPS w Kwidzynie w wymienionym zakresie.
7. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest zale偶ne od obszaru w jakim przetwarzane s膮 dane osobowe u Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. Ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub otrzymania wyp艂acanych przez Administratora 艣wiadcze艅.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1513127