logo

Program DOBRY START

Program DOBRY START

Podstawa prawna programu


Na podstawie art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) Rada Ministrów uchwali艂a rz膮dowy program wsparcia rodzin z dzie膰mi w ponoszeniu wydatków zwi膮zanych z rozpocz臋ciem roku szkolnego „dobry start”  Rozporz膮dzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegó艂owych warunków realizacji rz膮dowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – okre艣la szczegó艂owe warunki realizacji rz膮dowego programu „Dobry start”.


Komu przys艂uguje


艢wiadczenie „dobry start” przys艂uguje bez wzgl臋du na dochód rodziny
Przys艂uguje zamieszkuj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. obywatelom polski

 2. cudzoziemcom:

 3. a) obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,


b) je偶eli wynika to z wi膮偶膮cych Rzeczpospolit膮 Polsk膮 dwustronnych umów mi臋dzynarodowych o zabezpieczeniu spo艂ecznym,


c) przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ciami, o których mowa w 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), je偶eli zamieszkuj膮 z cz艂onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


d) posiadaj膮cym kart臋 pobytu z adnotacj膮 "dost臋p do rynku pracy", je偶eli zamieszkuj膮 z cz艂onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wy艂膮czeniem obywateli pa艅stw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na prac臋 na terytorium pa艅stwa cz艂onkowskiego na okres nieprzekraczaj膮cy sze艣ciu miesi臋cy, obywateli pa艅stw trzecich przyj臋tych w celu podj臋cia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli pa艅stw trzecich, którzy maj膮 prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,


e) przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:


– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiaj膮cego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli pa艅stw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z pó藕n. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z pó藕n. zm.), z adnotacj膮 "ICT", wydanego przez inne pa艅stwo cz艂onkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywaj膮cego sta偶 w ramach przeniesienia wewn膮trz przedsi臋biorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczaj膮cy 90 dni w okresie 180 dn
- je偶eli zamieszkuj膮 z cz艂onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wy艂膮czeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i prac臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczaj膮cy dziewi臋ciu miesi臋cy, chyba 偶e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy mi臋dzynarodowe o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej. 1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zast臋pczym, osobom prowadz膮cym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opieku艅czo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opieku艅czo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;

 2. Osobom ucz膮cym si臋 - raz w roku.


艢wiadczenie dobry start przys艂uguje w zwi膮zku z rozpocz臋ciem roku szkolnego do uko艅czenia:


1) przez dziecko lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 20. roku 偶ycia;


2) przez dziecko lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 24. roku 偶ycia - w przypadku dzieci lub osób ucz膮cych si臋 legitymuj膮cych si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci. 1. 艢wiadczenie dobry start przys艂uguje tak偶e w przypadku:


1) uko艅czenia 20. roku 偶ycia przez dziecko lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 przed rozpocz臋ciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 ko艅czy 20. rok 偶ycia;


2) uko艅czenia 24. roku 偶ycia przez dziecko lub osob臋 ucz膮c膮 si臋 przed rozpocz臋ciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 ko艅czy 24. rok 偶ycia - w przypadku dzieci lub osób ucz膮cych si臋 legitymuj膮cych si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci. 1. W przypadku dziecka bior膮cego udzia艂 w zaj臋ciach rewalidacyjno-wychowawczych, 艣wiadczenie dobry start przys艂uguje nie wcze艣niej ni偶 od roku kalendarzowego, w którym dziecko ko艅czy 7. rok 偶ycia.


Wysoko艣膰 艣wiadczenia


艢wiadczenie dobry start przys艂uguje w wysoko艣ci 300 z艂.
W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem s膮du, jest pod opiek膮 naprzemienn膮 obydwojga rodziców rozwiedzionych, 偶yj膮cych w separacji lub 偶yj膮cych w roz艂膮czeniu sprawowan膮 w porównywalnych i powtarzaj膮cych si臋 okresach, kwot臋 艣wiadczenia dobry start ustala si臋 ka偶demu z rodziców w wysoko艣ci po艂owy kwoty przys艂uguj膮cego 艣wiadczenia dobry start.


Gdzie i od kiedy sk艂adamy wnioski 1. W jednostce organizacyjnej gminy


Post臋powania w sprawie 艣wiadczenia dobry start prowadzone b臋dzie przez MOPS w Kwidzynie – Zespó艂 ds. 艢wiadcze艅 Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. 1. W jednostce organizacyjnej powiatu


W przypadku ubiegania si臋 o 艣wiadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zast臋pczej albo ubiegania si臋 o 艣wiadczenie dobry start przez osob臋 ucz膮c膮 si臋 b臋d膮c膮 osob膮 usamodzielnian膮 w rozumieniu ustawy - w powiatowym centrum pomocy rodzinie w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegaj膮cej si臋 albo siedziby placówki opieku艅czo-wychowawczej albo regionalnej placówki opieku艅czo-terapeutycznej. 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 艣wiadczenia dobry start s膮 przyjmowane:


- od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku w przypadku wniosków sk艂adanych drog膮 elektroniczn膮 (bankowo艣膰 elektroniczna, oraz online przez stron臋 Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl)


 - od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku – w formie tradycyjnej papierowo – wnioski dost臋pne b臋d膮 od 16 lipca


Wzory wniosków udost臋pnione b臋d膮 na stronie BIP MOPS w Kwidzynie lub w siedzibie MOPS w Kwidzynie,


- rozpatrywanie wniosków i wyp艂ata nast臋puje w terminie 2 miesi臋cy od dnia z艂o偶onego wniosku wraz z dokumentami,


- w przypadku wniosków z艂o偶onych w lipcu i sierpniu przyznanie i wyp艂ata 艣wiadczenia nast臋puje do 30 wrze艣nia.


Decyzje 1. Przyznanie 艣wiadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

 2. Odmowa przyznania 艣wiadczenia dobry start oraz rozstrzygni臋cie w sprawie nienale偶nie pobranego 艣wiadczenia dobry start wymagaj膮 wydania decyzji.

 3. Organ w艂a艣ciwy przesy艂a wnioskodawcy informacj臋 o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaza艂 adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaza艂 adresu poczty elektronicznej, organ w艂a艣ciwy, odbieraj膮c wniosek od wnioskodawcy, informuje go o mo偶liwo艣ci odebrania od tego organu informacji o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start.


Nieodebranie informacji o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start nie wstrzymuje wyp艂aty tego 艣wiadczenia.


Informacja


Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo艂ecznej udost臋pnione s膮 informacje dotycz膮ce realizacji programu


 


Wnioski wydawane i przyjmowanie b臋d膮 w MOPS Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 6 – pok. nr 9    


(tel. 55 646-46-36 lub 55 646-16-26 wew. 109)


 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1496176