logo
艢wiadczenia rodzinne
ZASI艁EK RODZINNY

ZASI艁EK RODZINNY

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych


Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje: • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 • opiekunowi faktycznemu dziecka;

 • osobie ucz膮cej si臋 (tj. osobie pe艂noletniej ucz膮cej si臋, niepozostaj膮cej na utrzymaniu rodziców w zwi膮zku z ich 艣mierci膮 lub w zwi膮zku z ustaleniem wyrokiem s膮dowym lub ugod膮 s膮dow膮 prawa do alimentów z ich strony)


je偶eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob臋 albo dochód osoby ucz膮cej si臋 nie przekracza kwoty 674,00 z艂, a w przypadku gdy cz艂onkiem rodziny jest dziecko legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, kwoty 764,00 z艂.


Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje do uko艅czenia przez dziecko: • 18 roku 偶ycia lub

 • nauki w szkole, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 21 roku 偶ycia, albo

 • 24 roku 偶ycia, je偶eli kontynuuje nauk臋 w szkole lub szkole wy偶szej i legitymuje si臋 orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci


Zasi艂ek rodzinny przys艂uguje osobie ucz膮cej si臋 w szkole lub szkole wy偶szej, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.


Zasi艂ek rodzinny nie przys艂uguje, je偶eli: • dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim

 • dziecko zosta艂o umieszczone w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spo艂ecznej, schronisku dla nieletnich, m艂odzie偶owym o艣rodku wychowawczym, zak艂adzie poprawczym, areszcie 艣ledczym, zak艂adzie karnym, a tak偶e szkole wojskowej lub innej szkole, je偶eli instytucje te zapewniaj膮 nieodp艂atne pe艂ne utrzymanie, albo w pieczy zast臋pczej;

 • osoba ucz膮ca si臋 zosta艂a umieszczona w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie;

 • pe艂noletnie dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 jest uprawniona do zasi艂ku rodzinnego na w艂asne dziecko;

 • osobie samotnie wychowuj膮cej dziecko, je偶eli nie zosta艂o ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica, 艣wiadczenie alimentacyjne na podstawie tytu艂u wykonawczego pochodz膮cego lub zatwierdzonego przez s膮d, chyba 偶e 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie 偶yje;

 2. ojciec dziecka jest nieznany;

 3. powództwo o ustalenie 艣wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta艂o oddalone

 4. s膮d zobowi膮za艂 jednego z rodziców do ponoszenia ca艂kowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowi膮za艂 drugiego z rodziców do 艣wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem s膮du, jest pod opiek膮 naprzemienn膮 obojga rodziców sprawowan膮 w porównywalnych i powtarzaj膮cych si臋 okresach. • cz艂onkowi rodziny przys艂uguje na dziecko zasi艂ek rodzinny za granic膮, chyba 偶e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.


Wysoko艣ci zasi艂ku rodzinnego:


95 z艂 na dziecko w wieku do uko艅czenia 5 roku 偶ycia,


124 z艂 na dziecko w wieku powy偶ej 5 roku 偶ycia do uko艅czenia 18 roku 偶ycia,


135 z艂 na dziecko w wieku powy偶ej 18 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia.


Dodatki do zasi艂ku rodzinnego: • z tytu艂u urodzenia dziecka


           1000 z艂 jednorazowo • z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego


            400 z艂 miesi臋cznie • z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka


          193 z艂 miesi臋cznie na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 386 z艂 na wszystkie dzieci;


W przypadku dziecka legitymuj膮cego si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci kwot臋 dodatku zwi臋ksza si臋 o 80,00 z艂 na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 o 160,00 z艂 na wszystkie dzieci • z tytu艂u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej


          95,00 z艂 miesi臋cznie • z tytu艂u kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka niepe艂nosprawnego


          90 z艂 miesi臋cznie na dziecko do uko艅czenia 5 roku 偶ycia,


          110 z艂 miesi臋cznie na dziecko w wieku powy偶ej 5 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia • z tytu艂u rozpocz臋cia roku szkolnego


          100 z艂 jednorazowo • z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie kosztów zwi膮zanych z zamieszkaniem w miejscowo艣ci, w której znajduje si臋 siedziba szko艂y


          113 z艂 miesi臋cznie – od wrze艣nia do czerwca • z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie kosztów zwi膮zanych z dojazdem do miejscowo艣ci, w której znajduje si臋 siedziba szko艂y


          69 z艂 miesi臋cznie – od wrze艣nia do czerwca

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1496231