logo
艢wiadczenia rodzinne
艢WIADCZENIA OPIEKU艃CZE

艢WIADCZENIA OPIEKU艃CZE

 


ZASI艁EK PIEL臉GNACYJNY


184,42 z艂 miesi臋cznie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.


215,84 z艂 miesi臋cznie od 01.11.2019 r.


Przys艂uguje niezale偶nie od dochodu: • niepe艂nosprawnemu dziecku;

 • osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16 roku 偶ycia, je偶eli legitymuje si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

 • osobie niepe艂nosprawnej w wieku powy偶ej 16 roku 偶ycia legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 powsta艂a w wieku do uko艅czenia 21 roku 偶ycia.

 • osobie, która uko艅czy艂a 75 lat.


Zasi艂ek piel臋gnacyjny nie przys艂uguje: • osobie przebywaj膮cej w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spo艂ecznej, m艂odzie偶owym o艣rodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zak艂adzie poprawczym, areszcie 艣ledczym, zak艂adzie karnym a tak偶e szkole wojskowej lub innej szkole, je偶eli instytucje te zapewniaj膮 nieodp艂atne pe艂ne utrzymanie, • osobie uprawnionej do dodatku piel臋gnacyjnego z ZUS, • je偶eli cz艂onkowi rodziny za granic膮 przys艂uguje 艣wiadczenie na pokrycie wydatków zwi膮zanych z piel臋gnacj膮 osoby, na któr膮 jest sk艂adany wniosek, chyba 偶e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.


 


SPECJALNY ZASI艁EK OPIEKU艃CZY


od 1 listopada 2018r. w wysoko艣ci 620,00 z艂 miesi臋cznie


Przys艂uguje


osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku艅czy ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny, a tak偶e ma艂偶onkom, je偶eli nie podejmuj膮 lub rezygnuj膮 z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 sprawowania sta艂ej opieki nad osob膮 legitymuj膮c膮 si臋 orzeczeniem o:


znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo


orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie we wskazaniami: konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wspó艂udzia艂u na co dzie艅 opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Specjalny zasi艂ek opieku艅czy przys艂uguje, je偶eli 艂膮czny dochód rodziny osoby sprawuj膮cej opiek臋 oraz rodziny osoby wymagaj膮cej opieki w przeliczeniu na osob臋 nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynosz膮cego 764 z艂 netto.


Specjalny zasi艂ek opieku艅czy nie przys艂uguje, je偶eli: • osoba sprawuj膮ca opiek臋: 1. a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu艂u 艣mierci ma艂偶onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 艣wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi艂ku sta艂ego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego,

 2. b) ma ustalone prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna;

 3. c) legitymuje si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci; • osoba wymagaj膮ca opieki zosta艂a umieszczona w rodzinie zast臋pczej, z wyj膮tkiem rodziny zast臋pczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka, w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 kszta艂cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym, z wyj膮tkiem podmiotu wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 i korzysta w niej z ca艂odobowej opieki przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu;

 • na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze艣niejszej emerytury;

 • na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki jest ustalone prawo do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna;

 • na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba jest uprawniona za granic膮 do 艣wiadczenia na pokrycie wydatków zwi膮zanych z opiek膮, chyba 偶e przepisy koordynacji zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.


 


艢WIADCZENIE PIEL臉GNACYJNE z tytu艂u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej od 1 stycznia 2019r. w wysoko艣ci 1583,00 z艂 miesi臋cznie


Przys艂uguje • matce albo ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • osobie b臋d膮cej rodzin膮 zast臋pcz膮 spokrewnion膮 w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,

 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku艅czy ci膮偶y obowi膮zek alimentacyjny, z wyj膮tkiem osób o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci


je偶eli nie podejmuj膮 lub rezygnuj膮 z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 sprawowania sta艂ej opieki nad osob膮 legitymuj膮c膮 si臋 orzeczeniem o:


znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo


orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci 艂膮cznie we wskazaniami: konieczno艣ci sta艂ej lub d艂ugotrwa艂ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi膮zku ze znacznie ograniczon膮 mo偶liwo艣ci膮 samodzielnej egzystencji oraz konieczno艣ci sta艂ego wspó艂udzia艂u na co dzie艅 opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


 


Osobom, o których mowa w pkt 4, innym ni偶 spokrewnione w pierwszym stopniu z osob膮 wymajaj膮c膮 opieki, 艣wiadczenie przys艂uguje, w przypadku gdy spe艂nione s膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:


- rodzice osoby wymagaj膮cej opieki nie 偶yj膮, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s膮 ma艂oletni lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;


- nie ma innych osób spokrewnionym w pierwszym stopniu, s膮 ma艂oletnie lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;


- nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3  powy偶ej, lub legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.


艢wiadczenie piel臋gnacyjne przys艂uguje, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 osoby wymagaj膮cej opieki powsta艂a: • nie pó藕niej ni偶 do uko艅czenia 18 roku 偶ycia lub

 • w trakcie nauki w szkole lub szkole wy偶szej, jednak nie pó藕niej ni偶 do uko艅czenia 25 roku 偶ycia.


艢wiadczenie piel臋gnacyjne nie przys艂uguje, je偶eli: • osoba sprawuj膮ca opiek臋: 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu艂u 艣mierci ma艂偶onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 艣wiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi艂ku sta艂ego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego,

 2. ma ustalone prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna; • osoba wymagaj膮ca opieki: 1. pozostaje w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, chyba 偶e wspó艂ma艂偶onek legitymuj膮 si臋 orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci;

 2. zosta艂a umieszczona w rodzinie zast臋pczej, z wyj膮tkiem rodziny zast臋pczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka, w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 kszta艂cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋, w tym w specjalnym o艣rodku szkolno-wychowawczym, z wyj膮tkiem podmiotu wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 i korzysta w niej z ca艂odobowej opieki przez wi臋cej ni偶 5 dni w tygodniu; • na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze艣niejszej emerytury;

 • na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki jest ustalone prawo do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi艂ku opieku艅czego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego lub zasi艂ku dla opiekuna;

 • na osob臋 wymagaj膮c膮 opieki inna osoba jest uprawniona za granic膮 do 艣wiadczenia na pokrycie wydatków zwi膮zanych z opiek膮, chyba 偶e przepisy koordynacji zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1496187