logo

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 wrze艣nia 2001r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330).


Informacja publiczna: Zgodnie z art. 1 ust. 1 cyt. ustawy ka偶da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj臋 publiczn膮 w rozumieniu ustawy i podlega udost臋pnieniu na zasadach i w trybie okre艣lonych w niniejszej ustawie.


Udost臋pnianie informacji publicznej b臋d膮cej w posiadaniu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie nast臋puje w drodze:


1) og艂aszania informacji publicznych, w tym dokumentów urz臋dowych w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie;


2) udost臋pniania na wniosek;


3) wy艂o偶enia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dost臋pnych;


Prawo do informacji publicznej przys艂uguje ka偶demu z zastrze偶eniem art. 5 cyt. ustawy.


Ograniczenie prawa do informacji publicznej:  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre艣lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

  2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgl臋du na prywatno艣膰 osoby fizycznej lub tajemnic臋 przedsi臋biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe艂ni膮cych funkcje publiczne, maj膮cych zwi膮zek z pe艂nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi臋biorca rezygnuj膮 z przys艂uguj膮cego im prawa.


Udost臋pnianie informacji publicznej na wniosek:  1. Informacja publiczna, która nie zosta艂a udost臋pniona w Biuletynie Informacji Publicznych udost臋pniana jest na wniosek.

  2. Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej mo偶na sporz膮dzi膰 w dowolnej formie.  1. Udost臋pnianie informacji publicznej na wniosek nast臋puje bez zb臋dnej zw艂oki, nie pó藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku. Je偶eli informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w powy偶szym terminie MOPS w Kwidzynie powiadamia w tym terminie o powodach opó藕nienia oraz o terminie, w jakim udost臋pni informacj臋, nie d艂u偶szym jednak ni偶 2 miesi膮ce od dnia z艂o偶enia wniosku.

  2. Udost臋pnianie informacji publicznej na wniosek nast臋puje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba 偶e 艣rodki techniczne, którymi dysponuje MOPS w Kwidzynie nie umo偶liwiaj膮 udost臋pnienia informacji w sposób i w formie okre艣lonych we wniosku. Je偶eli informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w sposób lub w formie okre艣lonej we wniosku MOPS w Kwidzynie powiadamia pisemnie wnioskodawc臋 o przyczynach braku mo偶liwo艣ci udost臋pnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja mo偶e by膰 udost臋pniona niezw艂ocznie. W takim przypadku, je偶eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z艂o偶y wniosku o udost臋pnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, post臋powanie                                  o udost臋pnienie informacji umarza si臋.


Koszty zwi膮zane z udost臋pnieniem informacji publicznej:


Informacja publiczna udost臋pniana jest bezp艂atnie, je偶eli w wyniku udost臋pnienia informacji publicznej na wniosek MOPS w Kwidzynie ma ponie艣膰 dodatkowe koszty zwi膮zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost臋pnienia lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia informacji w form臋 wskazan膮 we wniosku w takiej sytuacji mo偶e pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej tym kosztom.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1504839