logo

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U.2018.1243 ze zm.)


Na podstawie art. 5 cyt. ustawy ka偶demu przys艂uguje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie okre艣lonym w wymienionej ustawie


Informacja sektora publicznego:
Art.  2.ust 1 ustawy  - przez informacj臋 sektora publicznego nale偶y rozumie膰 ka偶d膮 tre艣膰 lub jej cz臋艣膰, niezale偶nie od sposobu utrwalenia, w szczególno艣ci w postaci papierowej, elektronicznej, d藕wi臋kowej, wizualnej lub audiowizualnej, b臋d膮c膮 w posiadaniu podmiotów zobowi膮zanych.


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
Przez ponowne wykorzystywanie nale偶y rozumie膰 wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, zwane dalej "u偶ytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych ni偶 pierwotny publiczny cel, dla którego informacja zosta艂a wytworzona.


Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
Udost臋pniona w systemie teleinformatycznym, a w szczególno艣ci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie lub  przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych b臋d膮cych w posiadaniu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie:
Podmiot ponownie wykorzystuj膮cy informacje udost臋pnione na stronie BIP Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie jest zobowi膮zany do:  1. Poinformowania o 藕ródle, czasie wytwarzania i pozyskania informacji od podmiotu zobowi膮zanego.

  2. Poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

  3. Dalszego udost臋pniania informacji innym podmiotom w niezmienionej formie.

  4. Poinformowania, i偶 Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jej przetworzenie, wykorzystywanie i dalsze udost臋pnianie.


Op艂aty za ponowne wykorzystanie informacji:
Informacje sektora publicznego udost臋pnia si臋 lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezp艂atnie.        


Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie na podstawie art. 147 ust 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego mo偶e na艂o偶y膰 op艂at臋 za ponowne wykorzystywanie, je偶eli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.  


Ustalaj膮c wysoko艣膰 op艂aty, o której mowa powy偶ej, uwzgl臋dnia si臋 koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w okre艣lony sposób i w okre艣lonej formie oraz inne czynniki, które b臋d膮 brane pod uwag臋 przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mog膮 mie膰 wp艂yw w szczególno艣ci na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. 艁膮czna wysoko艣膰 op艂aty nie mo偶e przekroczy膰 sumy kosztów poniesionych bezpo艣rednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w okre艣lony sposób i w okre艣lonej formie.  


Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie umo偶liwiaj膮c ponowne wykorzystywanie,  w sposób sta艂y i bezpo艣redni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, mo偶e na艂o偶y膰 op艂at臋 za ponowne wykorzystywanie, uwzgl臋dniaj膮c膮 koszty wynikaj膮ce z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.


艢rodki prawne przys艂uguj膮ce w przypadku odmowy wyra偶enia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu:
W zakresie nieuregulowanym ustaw膮 do decyzji o odmowie wyra偶enia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysoko艣ci op艂at za ponowne wykorzystywanie stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).


Do skarg rozpatrywanych w post臋powaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post臋powaniu przed s膮dami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650), z tym 偶e:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg臋 nast臋puje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skarg臋 rozpatruje si臋 w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi膮 na skarg臋.


 


 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1496166