logo

Zakres i formy pomocy

 1. Zadania O艣rodka w zakresie pomocy spo艂ecznej obejmuj膮:

  1. Tworzenie warunk贸w organizacyjnych funkcjonowania pomocy spo艂ecznej, w tym rozbudow臋 niezb臋dnej infrastruktury socjalnej.

  2. Analiz臋 i ocen臋 zjawisk rodz膮cych zapotrzebowanie na 艣wiadczenia pomocy spo艂ecznej.
  3. Przyznawanie i wyp艂acanie przewidzianych ustaw膮 o pomocy spo艂ecznej i innymi aktami prawnymi 艣wiadcze艅.

  4. Pobudzanie aktywno艣ci spo艂ecznej w zaspokajaniu niezb臋dnych potrzeb 偶yciowych os贸b i rodzin.
  5. Zaspokajanie niezb臋dnych potrzeb 偶yciowych os贸b oraz umo偶liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj膮cych godno艣ci cz艂owieka.

  6. Prac臋 socjaln膮 rozumian膮 jako dzia艂alno艣膰 zawodow膮 skierowan膮 na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolno艣ci do funkcjonowania w spo艂ecze艅stwie oraz na tworzenie warunk贸w sprzyjaj膮cych temu celowi. Jest to praca socjalna z osob膮, rodzin膮, grup膮 lub spo艂eczno艣ci膮 lokaln膮 rozumian膮 jako proces charakteryzuj膮cy si臋 ci膮g艂o艣ci膮 i systematyczno艣ci膮 oddzia艂ywa艅 pracownika socjalnego.

  7. Wsp贸艂dzia艂anie z istniej膮cymi na terenie miasta organizacjami spo艂ecznymi, ko艣cio艂ami katolickimi, innymi ko艣cio艂ami i zwi膮zkami wyznaniowymi oraz zak艂adami pracy w celu realizacji zada艅 pomocy spo艂ecznej.


Ka偶dy z czterech zespo艂贸w wykonuje te same zadania polegaj膮ce na:
 • opracowaniu programu pomocy rodzinie (planu pracy socjalnej) zmierzaj膮cego do usamodzielnienia rodziny i os贸b,

 • pomoc w rozwi膮zywaniu problem贸w 偶yciowych przy wsp贸艂pracy z Powiatowym Urz臋dem Pracy, Kuratorami S膮dowymi, Prokuratur膮, ZUS, Szko艂ami, Organizacjami Pozarz膮dowymi, instytucjami i urz臋dami,

 • decydowaniu przez pracownika socjalnego o rodzaju, formie i rozmiarach 艣wiadcze艅 na rzecz klient贸w, a nast臋pnie samodzielne opracowanie i wydanie decyzji administracyjnej,

 • organizowaniu wsp贸艂pracy z pedagogami szkolnymi celem ustalenia list dzieci kwalifikuj膮cych si臋 do wypoczynku letniego i zimowego oraz do偶ywiania w formie obiad贸w,

 • organizowaniu akcji maj膮cych na celu pozyskanie dar贸w na rzecz klient贸w pomocy spo艂ecznej oraz 艣rodk贸w finansowych z instytucji i zak艂ad贸w dzia艂aj膮cych na terenie miasta Kwidzyna.

 • dokonywaniu analizy i oceny zjawisk, kt贸re powoduj膮 zapotrzebowanie na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 艣wiadcze艅.

 • zawieraniu kontraktu socjalnego z osob膮 lub rodzin膮 w celu okre艣lenia sposobu wsp贸艂dzia艂ania w rozwi膮zywaniu problem贸w osoby lub rodziny znajduj膮cej si臋 w trudnej sytuacji 偶yciowej.Pomocy spo艂ecznej na zasadach okre艣lonych w ustawie o pomocy spo艂ecznej udziela si臋 osobom i rodzinom, w szczeg贸lno艣ci z powodu:

 1. ub贸stwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomno艣ci,
 4. bezrobocia,
 5. niepe艂nosprawno艣ci,
 6. d艂ugotrwa艂ej lub ci臋偶kiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. a) potrzeby ochrony ofiar handlu lud藕mi

 9. potrzeby ochrony macierzy艅stwa lub wielodzietno艣ci,
 10. bezradno艣ci w sprawach opieku艅czo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zw艂aszcza w rodzinach niepe艂nych lub wielodzietnych,
 11. uchylony,
 12. trudno艣ci w integracji cudzoziemc贸w, kt贸rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod藕cy lub ochron臋 uzupe艂niaj膮c膮
 13. trudno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia po zwolnieniu z zak艂adu karnego,
 14. alkoholizmu lub narkomanii,
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 16. kl臋ski 偶ywio艂owej lub ekologicznej

Prawo do 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej maj膮 osoby i rodziny, kt贸re spe艂niaj膮 okre艣lone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wyst膮pieniu co najmniej jednej z wymienionych (pkt. 2 - 15) okoliczno艣ci.
Natomiast tylko niski doch贸d (ub贸stwo) nie mo偶e by膰 wystarczaj膮c膮 przes艂ank膮 do powstania uprawnienia do 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej. Ustawodawca wymaga, aby w rodzinie wyst膮pi艂a przes艂anka obiektywna (okoliczno艣ci wymienione w pkt. 2 - 15) uniemo偶liwiaj膮ca lub znacznie utrudniaj膮ca samodzielne bez pomocy
z zewn膮trz wyj艣cie z trudnej sytuacji 偶yciowej.
Prawo do 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznych przys艂uguje :

 • osobie samotnie gospodaruj膮cej, kt贸rej doch贸d nie przekracza kwoty 634 z艂,
 • osobie w rodzinie, w kt贸rej doch贸d na osob臋 w rodzinie nie przekracza kwoty 514 z艂,
 • rodzinie, kt贸rej doch贸d nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob臋 w rodzinie.

Zgodnie z ustaw膮 o pomocy spo艂ecznej 艣wiadczenia przyznawane s膮 w ramach zada艅 zleconych i w艂asnych.

Schemat podzia艂u zada艅.


Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1496206