logo

PETYCJE

Petycje - informacje podstawowe

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z pó藕n. zm.).


Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji mo偶e by膰 偶膮danie, w szczególno艣ci, zmiany przepisów prawa, podj臋cia rozstrzygni臋cia lub innego dzia艂ania w sprawie dotycz膮cej podmiotu wnosz膮cego petycj臋, 偶ycia zbiorowego lub warto艣ci wymagaj膮cych szczególnej ochrony w imi臋 dobra wspólnego, mieszcz膮cych si臋 w zakresie zada艅 i kompetencji adresata petycji.


Podmioty wnosz膮ce petycje:
Petycja mo偶e by膰 z艂o偶ona przez osob臋 fizyczn膮, osob臋 prawn膮, jednostk臋 organizacyjn膮 nieb臋d膮c膮 osob膮 prawn膮 lub grup臋 tych podmiotów, zwan膮 "podmiotem wnosz膮cym petycj臋".


Petycja mo偶e by膰 z艂o偶ona w interesie:
- publicznym
- podmiotu wnosz膮cego petycj臋
- podmiotu trzeciego, za jego zgod膮


Forma i tre艣膰 petycji:
Petycj臋 nale偶y sk艂ada膰 si臋 w formie pisemnej albo za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej.
Petycja powinna zawiera膰:
1) oznaczenie podmiotu wnosz膮cego petycj臋; je偶eli podmiotem wnosz膮cym petycj臋 jest grupa podmiotów, w petycji nale偶y wskaza膰 oznaczenie ka偶dego z tych podmiotów oraz osob臋 reprezentuj膮c膮 podmiot wnosz膮cy petycj臋;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnosz膮cego petycj臋 oraz adresu do korespondencji; je偶eli podmiotem wnosz膮cym petycj臋 jest grupa podmiotów,
w petycji nale偶y wskaza膰 miejsce zamieszkania lub siedzib臋 ka偶dego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.


Termin rozpatrzenia petycji:
Petycje rozpatrywane s膮 bez zb臋dnej zw艂oki, nie pó藕niej ni偶 w terminie 3 miesi臋cy od dnia ich z艂o偶enia.


 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1513152